Regulamin posługiwania się biletami elektronicznymi dla użytkownika aplikacji mobilnej Rybnicka Mobilka

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin aplikacji mobilnej Rybnicka Mobilka, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z aplikacji mobilnej, która umożliwia zarejestrowanemu Użytkownikowi realizację Usług. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.km.rybnik.pl/236/regulamin-aplikacji-mobilnej.html oraz w aplikacji mobilnej Rybnicka Mobilka.
 3. Operatorem Aplikacji mobilnej jest Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
 4. Adres e-mail Operatora: kmr@km.rybnik.pl
 5. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie określonych w nim warunków stanowi podstawę i warunek korzystania przez Użytkownika z Aplikacji mobilnej.

§ 2

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Aplikacja mobilna – Rybnicka Mobilka – aplikacja, będąca własnością Operatora stanowiąca nośnik w systemie karta w telefonie i umożliwiająca Użytkownikom np. nabywanie, przy wykorzystaniu Urządzeń mobilnych, dedykowanych dla niej biletów zgodnie z obowiązującą taryfą (tj. okresowych i jednorazowych z rejestracją wejścia/wyjścia,/check-in/out).
 2. Bilet elektroniczny – bilet zakupiony i zapisany w dedykowanej do tego celu Aplikacji mobilnej
 3. Bilet jednorazowy (rejestracja wejścia/check-in) - to bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu osoby, przewozu bagażu lub zwierząt, występujący na nośniku elektronicznym zapisany w aplikacji mobilnej ważny w autobusie w którym został zarejestrowany.
 4. Bilet jednorazowy promocyjny(rejestracja wejścia/wyjścia,/check-in/out ) - to bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu w cenie promocyjnej osoby, przewozu bagażu lub zwierząt, występujący na nośniku elektronicznym zapisany w aplikacji mobilnej ważny w autobusie w którym został zarejestrowany. Cena promocyjna naliczana jest w przypadku zarejestrowania wyjścia z autobusu patrz  § 2 pkt 7.2 i 3.
 5. Bilet promocyjny z możliwością przesiadki (rejestracja wejścia/wyjścia /check-in/out) - to bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu w cenie promocyjnej osoby, pod warunkiem że kontynuacja każdego przejazdu po przesiadce odbywa się w ciągu 20 min. od wyrejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu. Warunkiem skorzystania z przesiadki jest konieczność rejestracji wyjścia z każdego autobusu.
 6. Elektroniczna Portmonetka (EP) to usługa uruchomiona w aplikacji mobilnej, pozwalająca na gromadzenie środków celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe (rejestracja wejścia/wyjścia /check-in/out) przejazdy autobusami KMR Sp. z o.o. w Rybniku wg obowiązującej taryfy. Usługa jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej środków pieniężnych.
 7. Funkcjonalność biletowa – możliwość zakupu, rejestracji oraz okazania do kontroli biletu komunikacji miejskiej w KMR w oparciu o taryfę biletową udostępnioną w Aplikacji mobilnej tj.:
  1. Doładowanie biletów - elektroniczne zapisanie na e-karcie w Aplikacji mobilnej biletu okresowego lub doładowanie Elektronicznej portmonetki (EP)
  2. Rejestracja przejazdu (zarejestrowanie przejazdu, kasowanie biletu wejście/check in) - operacja, wykonywana bezpośrednio po wejściu do pojazdu, polegająca na wykonaniu operacji rozpoczęcia przejazdu w Aplikacji mobilnej, która może być poprzedzona wyborem odpowiedniego biletu, w wyniku której następuje zapis informacji na E-karcie lub w Aplikacji,
  3. Rejestracja wyjścia z pojazdu (wyrejestrowania przejazdu – check out) –wykonanie operacji zakończenia przejazdu w Aplikacji mobilnej, wykonywana przy wysiadaniu z pojazdu, dokonywana po uprzedniej rejestracji przejazdu.
  4. Kodowanie ulgi - zapisanie informacji o przysługujących ulgach lub uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych.
 8. Karta w telefonie (e-karta) – e-karta zapisana w Aplikacji mobilnej, która występuje w dwóch rodzajach:
  1. e-karta na okaziciela – nośnik elektronicznych biletów jednorazowych,
  2. e-karta imienna– nośnik elektronicznych biletów jednorazowych i okresowych oraz informacji o przysługujących ulgach lub uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych.
 9. KMR- Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
 10. Kod QR – graficzny kod przejazdu umieszczony na naklejkach w wewnętrznej części autobusu.
 11. MPS – Miejski Punkt Sprzedaży w Rybniku Pl. Wolności 14
 12. Operator –Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku, ul. Lipowa 25D.
 13. Operator płatności – organizacja uprawniona do procesowania płatności, w szczególności z wykorzystaniem elektronicznych kanałów zdalnych.
 14. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji mobilnej, zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
 15. Urządzenie mobilne – urządzenie z systemami operacyjnymi w najpopularniejszych oraz najnowszych wspieranych przez ich producentów wersjach: Android (dla wersji min. 8), iOS (dla wersji min. 12) umożliwiające instalację oprogramowania dedykowanego dla ww. systemów operacyjnych (np. smartfon, tablet).
 16. Usługi – funkcjonalności dostępne w Aplikacji mobilnej
 17. Użytkownik – osoba wykorzystująca Aplikację mobilną.
 18. Ważny bilet elektroniczny - to bilet zakupiony w Aplikacji mobilnej, zarejestrowany bezpośrednio po wejściu do pojazdu.

§ 3

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ

 1. Warunkiem korzystania z Aplikacji mobilnej przez Użytkowników jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
  1. posiadanie statusu osoby fizycznej zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
  2. ukończenie 16 roku życia, 
  3. zainstalowanie na Urządzeniu mobilnym Aplikacji mobilnej, po pobraniu jej
   z marketów internetowych (np. Google Play i App Store),
  4. rejestracja poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i akceptacja wymaganych zgód i oświadczeń,
  5. aktywacja poprzez wprowadzenie hasła (informacja zwrotna - kod z SMS).
 2. Za pobranie i korzystanie z Aplikacji mobilnej nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty. Powyższe nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem za bilety komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik kupione za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.
 3. Pobranie Aplikacji mobilnej za pomocą sieci Internet na Urządzenie mobilne oraz korzystanie z Aplikacji mobilnej jest związane z wykorzystaniem transmisji danych (Internet) według stawek operatora sieci telekomunikacyjnej, z którego usług korzysta Użytkownik.

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Prawa i obowiązki Operatora są następujące:
  1. Operator zapewnia dostęp do Usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (z zastrzeżeniem pkt 4).
  2. Operator zapewnia bezpieczeństwo transakcji realizowanych w aplikacji mobilnej,
   przy czym od chwili jego przekierowania do systemu płatności zarządzanego przez Operatora płatności za bezpieczeństwo transakcji odpowiada Operator płatności.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem Urządzenia mobilnego, za pomocą którego korzysta on z Aplikacji mobilnej, jak również nieprawidłowym funkcjonowaniem interfejsów, czy łączy telekomunikacyjnych niebędących własnością Operatora lub niezarządzanych przez niego;
  4. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych funkcji oraz zawartości Aplikacji mobilnej, niewpływających ujemnie na warunki umowy zawartej
   z Użytkownikiem. Operator ma prawo do podejmowania czynności konserwacyjnych, jak również mających na celu naprawę, zapobieżenie szkodom lub modyfikację i rozwój funkcjonalności oferowanych w ramach Aplikacji mobilnej. Operator zastrzega możliwość czasowego wyłączenia realizacji Usług (w całości lub części) za pośrednictwem Aplikacji mobilnej spowodowany wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej,
  5. W razie powzięcia przez Operatora uzasadnionych podejrzeń, że Aplikacja mobilna jest wykorzystywana przez Użytkownika w celach innych niż wynikają z jej funkcjonalności lub używania jej niezgodnie z przepisami prawa czy Regulaminu, Operator ma prawo zablokowania dostępu do aplikacji mobilnej dla takiego Użytkownika. W takich przypadkach Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Operatorem celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 2. Prawa i obowiązki Użytkownika:
  1. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania Aplikacji mobilnej do celów zgodnych z przeznaczeniem udostępnionych w niej funkcjonalności, opisanych
   w Regulaminie,
  2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności hasła Użytkownika do Aplikacji mobilnej,
  3. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych, które podał w procesie rejestracji niezwłocznie po nastąpieniu zmiany dotyczącej tych danych;
  4. zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem aplikacji mobilnej treści o charakterze niegodnym z prawem,
  5. w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia Aplikacji mobilnej przez osoby trzecie lub utraty Urządzenia mobilnego Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia faktu Operatorowi, który na wniosek Użytkownika, dokona blokady dostępu do Aplikacji mobilnej w ramach utraconego Urządzenia mobilnego. Usunięcie blokady będzie możliwe po uprzednim zgłoszeniu Użytkownika do Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane w ramach Aplikacji mobilnej przed zgłoszeniem wniosku o zablokowanie dostępu do aplikacji mobilnej.

§ 5

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA, ZAWARCIE UMOWY ORAZ LOGOWANIE DO APLIKACJI MOBILNEJ

 1. Użytkownik dokonuje rejestracji, po uprzednim pobraniu Aplikacji mobilnej i jej instalacji na Urządzeniu mobilnym.
 2. Użytkownik rozpoczyna  proces rejestracji poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Aplikacji mobilnej, następujących danych:
  1. numer telefonu komórkowego,
  2. adres e-mail
  3. ustalone indywidualne hasło,

W przypadku rejestracji konta imiennego – e-karty imiennej należy dodatkowo podać:

 1. imię i nazwisko,
 2. aktualne zdjęcie twarzy w orientacji pionowej (jak do legitymacji, dowodu lub paszportu),
 3. nr PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL datę urodzenia),
 4. nr e-karty – jeżeli Użytkownik posiada e-kartę powinien zakładając konto wybrał opcję ”Jestem Pasażerem” w celu:
  • przeniesienia danych o zrealizowanych zakupach biletów,
  • przeniesienia danych o przysługujących ulgach,

z dotychczasowego konta w systemie.

 1. informacje o przysługujących ulgach (z terminem ich obowiązywania) – ulga będzie aktywna po udokumentowaniu przez Użytkownika uprawnień w MPS i dokonaniu akceptacji przez pracownika Operatora w systemie. 
 1. Użytkownik w procesie rejestracji, zgodnie z ust. 2, jest zobowiązany do podania poprawnych i aktualnych danych osobowych. Użytkownik, po przejściu całego procesu rejestracji i zalogowaniu się do Aplikacji mobilnej, może w dowolnym czasie skorygować błędy w ustawieniach aplikacji lub zaktualizować dane wymienione w ust. 2 za pośrednictwem Operatora, w tym celu należy zgłosić się do MPS
 2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 2, Użytkownik zobowiązany jest, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza, do akceptacji wymaganych zgód i oświadczeń.
 3. Wyboru opcji „Jestem już pasażerem” dokonuje Użytkownik, który posiada lub kiedyś posiadał „e-kartę imienną bądź posiada konto w dedykowanym Portalu Pasażera.
 4. Po ukończeniu czynności określonych w ust. 1 – 4 Użytkownik powinien zatwierdzić formularz rejestracyjny. Braki w zakresie podania wymaganych danych osobowych oraz akceptacji zgód i oświadczeń, o których mowa w ust. 2 i 4, uniemożliwiają ukończenie procesu rejestracji. Skuteczne zatwierdzenie formularza rejestracyjnego, za pomocą wprowadzenia kodu przesłanego w formie wiadomości SMS na numer telefonu podany we wniosku przez Użytkownika, jest chwilą zawarcia Umowy.
 5. W przypadku błędnie wprowadzonego kodu weryfikacyjnego Aplikacja mobilna umożliwi na podany w procesie rejestracji numer telefonu ponowne wysyłanie wiadomości SMS z nowym kodem oraz ponowne jego wprowadzenie.
 6. Logowanie do Aplikacji mobilnej możliwe jest po podaniu numeru telefonu lub adresu email Użytkownika, podanych w procesie rejestracji oraz hasła Użytkownika.
 7. Usługi w Aplikacji mobilnej dostępne są dla Użytkownika zalogowanego do Aplikacji mobilnej.
 8. W chwili zawarcia Umowy zgodnie z ust.5, Operator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z aplikacji mobilnej wyłącznie w celu korzystania z Usług na własny użytek, w celach niekomercyjnych. Aplikacja mobilna jest przedmiotem ochrony na podstawie prawa autorskiego i każde jej użycie wykraczające poza zakres licencji udzielonej zgodnie z powyższym, dokonywanie w niej zmian, jej dekompilacja, sprzedaż, inne rozpowszechnianie, użyczanie, sublicencjonowanie jest niedozwolone.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy określonego zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik musi poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane do Operatora pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
 3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w sposób wskazany w ust. 2.
 4. Dla uniknięcia wątpliwości, prawo do odstąpienia dotyczy wyłącznie Umowy stanowiącej umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie obejmuje zaś swoim zakresem żadnej z umów sprzedaży biletów KMR., zawartych przez Użytkownika przy wykorzystaniu Funkcjonalności biletowej, które – jako dotyczące umów przewozu – pozostają zasadniczo poza regulacją ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287z późn. zm.).

§ 7

FUNKCJONALNOŚĆ BILETOWA

 1. Funkcjonalność biletowa umożliwia Użytkownikowi zakup za pośrednictwem Aplikacji mobilnej biletów KMR Sp. z o.o., rejestrację przejazdów oraz okazanie zakupionych biletów do kontroli. Oferta biletów KMR dostępnych w Aplikacji mobilnej może w trakcie świadczenia Usługi ulegać modyfikacji, co nie stanowi zmiany Regulaminu. Aktualna oferta dostępna jest w Aplikacji mobilnej.
 2. Zakup biletu z aktualnej taryfy możliwy jest po jego wskazaniu.
 3. W procesie zakupu biletu Użytkownik będzie zobowiązany do wprowadzenia określonych parametrów zakupu, o których informacja wyświetlona zostanie po wyborze danego biletu z listy, a następnie do zatwierdzenia zakupu poprzez wciśnięcie przycisku „potwierdzam i płacę”.
 4. Bilet zostanie zapisany w Aplikacji mobilnej Użytkownika niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika płatności za ten bilet, w oparciu o usługę płatności realizowaną przez Operatora płatności lub po zamianie uprzednio zgromadzonych środków w Elektronicznej Portmonetce (EP) na wybrany bilet jednorazowy.
 5. Fakturę można uzyskać po zrealizowanej transakcji, po okazaniu potwierdzenia bądź dokumentu identyfikującego transakcję, w MPS.
 6. W przypadku konieczności, poprawa wystawionej faktury, wystawienie faktury korygującej wykonywane jest wyłącznie w MPS.
 7. W przypadku problemów z dostępem Użytkownika do funkcjonalności biletowej, w ramach Aplikacji mobilnej, Użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku zakupu biletu z wykorzystaniem innych kanałów dystrybucji, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny fakt przejazdu Użytkownika bez ważnego biletu.
 8. Zasady zakupu/rejestracji biletów jednorazowych (rejestracja wejścia/wyjścia/ check-in/out) w Aplikacji mobilnej są następujące:
  1. Zakup biletu jednorazowego w Aplikacji mobilnej realizowany jest ze środków zgromadzonych na Elektronicznej Portmonetce (EP);
  2. Przy rejestracji przejazdu z EP pobierana jest kwota równa cenie przejazdu, zgodna z cennikiem opłat. Aby zarejestrować przejazd, na EP musi znajdować się kwota nie mniejsza niż kwota ceny zakupu biletu jednorazowego zakupionego u kierowcy.
  3. Ujemny stan konta EP lub brak wystarczającej ilości środków na EP nie pozwala na dokonanie rejestracji przejazdu oraz korzystanie z przesiadek.
  4. Aby dokonać zakupu biletu promocyjnego należy bezpośrednio po wejściu do pojazdu w Aplikacji mobilnej wybrać opcję bilet promocyjny nakierować aparat urządzenia mobilnego na kod QR wyświetlany na ekranie kasownika.
   W przypadku braku możliwości zeskanowania kodu QR z naklejki możliwe jest zeskanowanie kodu QR w kasowniku lub ręczne wpisanie nr taboru.
  5. Zarejestrowanie przejazdu (rejestracja wejścia/check-in) zatwierdza się, po wybraniu właściwej opcji biletu, poprzez naciśnięcie „Potwierdzam i płacę”. Zarejestrowanie przejazdu powoduje pobranie ze środków EP opłaty, jak za jazdę do końca trasy autobusu zgodnie z obowiązującą taryfą.
  6. Aby skorzystać z ceny promocyjnej biletów jednorazowych należy dokonać rejestracji wyjścia (check-out) z pojazdu podczas wysiadania z autobusu potwierdzającej zakończenie podróży.
   W momencie rejestracji wyjścia z pojazdu na konto EP zostanie zwrócona różnica między zaliczkowo pobraną opłatą jak za jazdę do końca trasy, a opłatą należną za przejazd do przystanku, na którym pasażer faktycznie wysiadł. Rozliczenie transakcji (rejestracja wejścia/wyjścia/check-in/out) prezentowane jest w zakładce historia Elektronicznej Portmonetki (EP),
 1. Użytkownik może dokonać rejestracji wyjścia z pojazdu (wyjścia/check-out) przed zakończeniem podróży wybierając z listy przystanek zakończenia podróży,
 2. Brak wykonania rejestracji wyjścia z pojazdu (check-out) spowoduje pobranie opłaty jak za jazdę do końca trasy autobusu,
 3. W przypadku biletu jednorazowego z możliwością przesiadki zarejestrowanie kolejnych przejazdów po przesiadce powoduje pobranie ze środków EP opłaty, jak za jazdę do końca trasy autobusu zgodnie z obowiązującą taryfą. W momencie rejestracji wyjścia z pojazdu (check-out) nastąpi zwrot pobranej opłaty zgodnie z taryfą.
 4. Bilet jednorazowy z możliwością przesiadki dotyczy tylko i wyłącznie pierwszego użytkownika e-karty (nie dotyczy współpasażera).
 5. Podczas podróży z tego samego przystanku w tym samym autobusie istnieje możliwość dokonania maksymalnie jednego skasowania pasażera oraz 9 dokasowań normalnych i 9 ulgowych dla współpasażerów
 6. Aby wyświetlić zakupione bilety jednorazowe, należy otworzyć je na ekranie głównym w zakładce „Moje bilety”.
 1. Zasady zakupu/rejestracji biletów okresowych w Aplikacji mobilnej:
 1. Zakup biletu okresowego w Aplikacji mobilnej realizowany jest poprzez określenie parametrów biletu (typ biletu, strefa, termin jego obowiązywania, w tym wskazanie z kalendarza daty rozpoczęcia),
 2. Zapłata za bilet o wybranych wcześniej parametrach jest realizowana w formie bezgotówkowych płatności internetowych,
 3. Użytkownik może posiadać jednocześnie maksymalnie 2 bilety okresowe, których termin ważności jeszcze nie upłynął;
 4. Bilet okresowy ważny jest od momentu jego aktywacji, należy wybrać opcję „aktywuj bilet”,
 5. Bilet okresowy należy uaktywnić do 60 dni od daty doładowania pod rygorem utraty prawa możliwości jego wykorzystania.
 6. Aby wyświetlić zakupiony bilet okresowy należy otworzyć go na ekranie głównym w zakładce „Moje bilety”.
 7. Bezpośrednio po wejściu do pojazdu w aplikacji mobilnej należy wybrać opcję „Moje bilety” i nakierować aparat urządzenia mobilnego na kod QR znajdujący się na naklejce umieszczonej w autobusie lub w przypadku braku możliwości zeskanowania kodu QR z naklejki należy zeskanować kod QR z ekranu kasownika lub wpisać ręcznie nr taboru.   
 1. Zasady zapisywania i rejestracji uprawnień do bezpłatnych przejazdów w Aplikacji mobilnej:
 1. Aktywowanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów będzie możliwe po przedłożeniu odpowiednich dokumentów w MPS i dokonaniu akceptacji przez pracownika Operatora w systemie.
 2. W przypadku rejestracji przejazdów osób uprawnionych do bezpłatnego przejazdu w Aplikacji mobilnej należy wybrać opcję „Moje bilety” i nakierować aparat urządzenia mobilnego na kod QR znajdujący się na naklejce umieszczonej w autobusie lub w przypadku braku możliwości zeskanowania kodu QR możliwe jest wprowadzenie ręcznie numeru taboru.

§ 8

TRANSAKCJE UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI MOBILNEJ

 1. Płatności w Aplikacji mobilnej, w ramach korzystania z funkcjonalności biletowej realizowane są przez Operatora płatności, odpowiedzialnego za dostarczenie mechanizmów płatniczych, autoryzację płatności, potwierdzenie dokonania transakcji płatniczej oraz bezpieczeństwo transakcji.
 2. Użytkownik przy każdej płatności wskazuje wybraną przez siebie metodę płatniczą, po czym postępuje zgodnie z wytycznymi Operatora płatności dla danej metody płatniczej. Warunkiem wykonania płatności za pośrednictwem Operatora płatności jest akceptacja udostępnionego przez niego regulaminu usługi.
 3. Zakup biletów okresowych i doładowanie EP, w ramach transakcji dokonywanych w aplikacji mobilnej, może być opłacony w formie bezgotówkowych płatności internetowych (przelewem bankowym, kartą płatniczą lub przez BLIK).
 4. Zakup biletów jednorazowych (rejestracja wejścia/wyjścia/check-in/out), w ramach transakcji dokonywanych w aplikacji mobilnej, realizowany jest z puli środków zgromadzonych na EP.
 5. Doładowanie Elektronicznej Portmonetki jest dowolne ze wskazaniem że powinno być wielokrotnością 1,00zł. Stan środków zgromadzonych na EP nie może przekraczać limitu 500,00zł.
 6. Użytkownik Aplikacji mobilnej będący użytkownikiem e-karty imiennej może w przypadku rezygnacji z korzystania z Aplikacji mobilnej, uzyskać zwrot środków zgromadzonych na swojej EP.
 7. Zwrot środków z EP przysługuje użytkownikowi w okresie posiadania przez niego aktywnej usługi Elektronicznej Portmonetki w okresie ważności e-karty . W celu zwrócenia środków z EP w wyżej wymienionym przypadku użytkownik musi złożyć odpowiedni wniosek w MPS.

§ 9

ZASADY KONTROLI BILETÓW W APLIKACJI MOBILNEJ

 1. Kontrolę biletów elektronicznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione przez KMR posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.
 2. Nabyty bilet elektroniczny na przejazd będzie dostępny w Aplikacji mobilnej przez cały okres jego  obowiązywania.
 3. Użytkownik zobowiązany do okazania ważnego biletu do kontroli na żądanie osoby wskazanej w pkt.1. W tym celu należy z poziomu aplikacji wybrać z listy zakupionych biletów właściwy i okazać do kontroli na ekranie urządzenia.
 4. Wygenerowany kod QR będący potwierdzeniem zakupu/rejestracji biletu jest zabezpieczeniem jego autentyczności i jest integralnym elementem biletu.
 5. Pod grafiką wyświetlone zostaną na ekranie następujące parametry:
  1. Biletu jednorazowego tj.:
   • Bieżąca data i czas,
   • Liczba i typ biletu,
   • Numer autobusu,
   • Numer linii komunikacyjnej,
   • Data i godzina rejestracji / wyrejestrowania biletu,
   • Nazwa przystanku początkowego i końcowy (jeśli dokonano wyboru),
   • Informacja dotycząca konieczności weryfikacji dokumentu uprawniającego do ulgi przez kontrolującego (jeżeli dotyczy).
  2. Biletu okresowego tj.:
   • Bieżąca data i czas,
   • Okres ważności biletu,
   • Numer linii komunikacyjnej,
   • Strefa,
   • Data i godzina rejestracji biletu.
 6. Kontrola biletu polega na sprawdzeniu ważności biletu tj. weryfikacji parametrów określonych w pkt.5. Bilet elektroniczny jest nieważny jeżeli nie został zakupiony/zarejestrowany bezpośrednio po wejściu do pojazdu.

§ 10

PLANER PODRÓŻY

 1. Planer podróży pozwala zaplanować przejazd środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik
  z wybranego punktu startowego do wybranego punktu docelowego.
 2. Użytkownik  planując swoją podróż ma możliwość określenia jej parametrów, tj., np.: punkt (przystanek) startowy i docelowy.
 3. Po wprowadzeniu wybranych parametrów podróży planer podróży prezentuje wyniki wyszukiwania połączeń zawierające m.in. czas dojścia  na przystanek, czas podróży. 
 4. W ramach wyników wyszukiwania prezentowane są propozycje biletów do wykorzystania w czasie przejazdu.

§ 11

ZASADY REKLAMACJI

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Aplikacji mobilnej można składać w MPS lub na adres: reklamacje@km.rybnik.pl
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie transakcji realizowanych przez niego za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, w tym w szczególności:
 1. niewłaściwego przebiegu transakcji zakupu biletu;
 2. zwrotu biletu okresowego,
 3. zwrotu środków z Elektronicznej Portmonetki
 1. Zapisany bilet okresowy można anulować w MPS do 60 dni od daty zakupu biletu i nie później niż w dniu poprzedzającym termin rozpoczęcia trwania ważności biletu. Anulowanie biletu odbywa się poprzez usunięcie z e-karty informacji o zapisanym bilecie i doładowanie EP środkami stanowiącymi równowartość anulowanego biletu okresowego.
 2. Utratę Urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją mobilną należy niezwłocznie zgłosić do MPS. Aplikacja mobilna zostaje w takim przypadku niezwłocznie zablokowana, uniemożliwiając odczyt zapisanych biletów.
 3. Kontrakt zapisanego biletu okresowego, środki z EP lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów z utraconego Urządzenia mobilnego zostaną przeniesione / zapisane na nowym Urządzeniu mobilnym, z jednoczesnym zablokowaniem możliwości korzystania z Aplikacji mobilnej na poprzednim Urządzeniu mobilnym.
 4. W pozostałych sprawach nie uregulowanych w pkt.1-8, na pisemny wniosek Użytkownika dopuszcza się możliwość indywidualnego rozpatrzenia wniesionej reklamacji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zakończonego ostateczną decyzja Operatora.

§ 12

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z dostępu do Aplikacji mobilnej oraz oferowanych w niej Usług poprzez rozwiązanie Umowy.
 2. W celu rozwiązania Umowy Użytkownik musi poinformować Operatora o swojej decyzji o rozwiązaniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane do Operatora pocztą  lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kmr@km.rybnik.pl
 3. Dla uniknięcia wątpliwości, prawo do rozwiązania Umowy opisane powyżej dotyczy wyłącznie Umowy stanowiącej umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie obejmuje zaś swoim zakresem żadnej z umów sprzedaży biletów KMR, zawartych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności biletowej, które – jako dotyczące umów przewozu – pozostają zasadniczo poza regulacją ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania, Użytkownik ma prawo żądać zwrotu niewykorzystanych środków zgromadzonych na EP. Żądanie zwrotu biletu okresowego możliwe jest do 60 dni od daty jego zakupu i tylko w przypadku gdy bilet nie został jeszcze aktywowany.

§ 13

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Komunikacja Miejska  Rybnik  Sp. z o.o.  z siedzibą w Rybniku (kod pocztowy 44-207), przy ul. Lipowej 25D.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych osobowych.
 3. Dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy na świadczenie Usług w ramach Aplikacji mobilnej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,  w Polityce Prywatności  
  a także w celu zawarcia i wykonania umowy przewozu (tj. wydania/udostępnienia imiennej spersonalizowanej e-karty w aplikacji mobilnej, umożliwienia identyfikacji jej właściciela, kodowania ulg, zakupu i kodowania biletów, prowadzenia ich ewidencji, rozpatrywania reklamacji, kontroli posiadania odpowiedniego dokumentu przewozu oraz archiwizacji na potrzeby ewentualnej ochrony roszczeń Użytkownika i KMR wynikających z umowy przewozu). Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz  art. 6 ust. 1 lit. f  RODO prawnie uzasadniony interes Administratora danych.
 4. W przypadku danych, które nie są niezbędne KMR do wykonania celów określonych w ust. 3 podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe mogą̨ być udostępnione innym uprawnionym podmiotom gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą̨ zostać udostępnione dostawcom usług i rozwiązań technicznych/organizacyjnych, kancelarii prawnej, firmie informatycznej, wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane Użytkownika wynikające z realizacji celów określonych w ust. 3 będą przetwarzane:
  • w przypadku e-karty z EP nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od jej ostatniego doładowania,
  • w przypadku e-karty z zapisanym biletem okresowym nie dłużej niż przez okres
   6 lat od ostatniego dnia ważności tego biletu.
  • - w przypadku danych objętych roszczeniami w zakresie obowiązku zapłaty, opłat dodatkowych, świadczenia usług – dane te będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego lub egzekucyjnego, do czasu zakończenia tego postępowania.
 7. Okres przechowywania danych przetwarzanych w celu rozpatrywania złożonej reklamacji, skargi lub wniosku będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do jego rozpatrzenia nie później niż do okresu przedawnienia danego roszczenia.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody będziemy przetwarzać dane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. 
 9. Dane Użytkownika nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe Użytkownika będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w zakresie decyzji o rejestracji, bądź odmowie rejestracji Użytkownika w aplikacji mobilnej. Dane mogą podlegać profilowaniu dla celów statystycznych, w celu dokonywania ulepszeń i modyfikacji funkcjonalności aplikacji mobilnej.  
 11. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych: dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także usunięcia swoich danych – przy czym w zakresie żądania usunięcia danych, uprawnienie to nie jest bezwzględne i przysługuje tylko jeśli takie żądanie okaże się zasadne,
  a Administrator nie posiada innej, aktualnej podstawy do przetwarzania danych. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie pisemnie lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres iod@km.rybnik.pl.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale co do części danych, jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy na świadczenie Usług w ramach Aplikacji mobilnej zgodnie z zasadami określonymi
  w Regulaminie. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie i realizację Umowy.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z plików Cookies znajdują się na stronie internetowej: www.km.rybnik.pl/237/polityka-prywatnosci-aplikacji-mobilnej.html

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub uzupełnienia Regulaminu w każdym czasie. Operator poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach w Regulaminie i o dniu ich wejścia w życie poprzez wiadomość wyświetloną w Urządzeniu mobilnym bądź przesłaną na adres e-mail Użytkownika wskazany w Aplikacji mobilnej.
 2. Jeżeli w okresie przed dniem wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, przyjmuje się, że Użytkownik je zaakceptował. W okresie przed dniem wejścia w życie wprowadzonych
  w Regulaminie zmian Użytkownik może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym albo zgłosić sprzeciw, w wyniku którego Umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian. W tej sytuacji Użytkownik ma prawo żądać zwrotu niewykorzystanych środków zgromadzonych na EP. Żądanie zwrotu biletu okresowego możliwe jest do 60 dni od daty jego zakupu i tylko w przypadku gdy bilet nie został jeszcze aktywowany
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz przepisy zawarte w Regulaminie e-karty przyjętej Zarządzeniem KMR Sp. z o.o. w Rybniku.   
 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik do Regulaminu – Informacja
  o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora zgodnie z Regulaminem.

Załącznik do Regulaminu Użytkownika Aplikacji mobilnej e-karta

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora Aplikacji mobilnej

Operator Aplikacji mobilnej, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  z 2020 r. poz. 344)., informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Operatora Aplikacji mobilnej środków zabezpieczających infrastrukturę Aplikacji mobilnej przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swoje urządzenie mobilne i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu,
w program antywirusowy oraz antymalware. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 1. aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 2. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 3. czytanie okien instalacyjnych aplikacji mobilnej, a także ich licencji;
 4. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 5. szyfrowanie transmisji danych;
 6. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 7. używanie oryginalnego systemu i aplikacji mobilnej, pochodzących z legalnego źródła.

Bezpieczne korzystanie z Aplikacji mobilnej przez telefon:

Operator Aplikacji mobilnej dokłada wszelkich starań, aby aplikacja mobilna spełniała najwyższe standardy bezpieczeństwa, niemniej jednak zalecamy dodatkowe środki ostrożności, na które Operator nie ma wpływu:

 1. blokada ekranu telefonu hasłem dostępu, PINem lub kombinacją ruchów;
 2. korzystnie z oprogramowania antywirusowego do ochrony urządzeń mobilnych;
 3. aktualizacja Aplikacji mobilnej oraz systemu operacyjnego urządzenia zgodnie
  z zaleceniami producenta;
 4. niepobieranie i nieinstalowanie oprogramowania z nieznanych źródeł poza oficjalnymi (App Store, Google Play,);
 5. nieklikanie w linki w wiadomościach SMS/e-mail, jeśli nie ma pewności, że pochodzą one z bezpiecznego źródła;
 6. nieodczytywanie kodów QR nieznanego pochodzenia;
 7. unikanie korzystania z Aplikacji mobilnej łącząc się z publiczną  i otwartą siecią Wi-Fi;
 8. wyłączanie Wi-Fi/Bluetooth, jeśli nie jest w danym momencie wykorzystywane;
 9. nieudostępnianie swojego hasła do Aplikacji mobilnej osobom postronnym, a przy wpisywaniu go, zachowanie dyskrecji;

Dedykowaną na Urządzenie mobilne Aplikację mobilną może pobrać z autoryzowanych sklepów (Google Play, App Store).

Przewiń do góry