eKarta.jpeg

Jak uzyskać e – Kartę imienną?

W punktach MPS znajdujących się w Rybniku na Placu Wolności 14 lub na Dworcu Autobusowym przy ul. Budowlanych 6 należy:

 1. złożyć czytelnie wypełniony wniosek o wydanie imiennej elektronicznej karty miejskiej,
 2. dołączyć nieprzyklejone, aktualne zdjęcie opisane z tyłu.

W przypadku uprawnień do ulgi, należy okazać oryginał właściwego dokumentu:

 1. uczniowie (ulga 50% do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 20 rok życia) - ważna legitymacja szkolna lub inny dokument wystawiony przez placówkę oświatową (Dzieci i młodzież do 16 roku życia – wniosek składa i podpisuje rodzic lub opiekun prawny)
 2. studenci publicznych i niepublicznych szkół (ulga 50%) - ważna legitymacja studencka,
 3. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji- oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dokument tożsamości,
 4. uczniowie (ulga 100%) - w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i ośrodków wsparcia na trasie z miejsc zamieszkania lub pobytu do placówki w ramach prowadzonych zajęć i z powrotem - oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oryginał ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję, na okres wskazany w tym dokumencie,
 5. Honorowi Dawcy Krwi z przyznaną odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (ulga 100%) - oryginał legitymacji,
 6. osoby po ukończeniu 70 roku życia - dowód osobisty,
 7. osoby po ukończeniu 65 roku życia - dowód osobisty,
 8. kierowcy obsługujący linie komunikacji miejskiej, z miejsca zamieszkania do miejsca pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu, dowód osobisty,
 9. dzieci z rodzin wielodzietnych - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, ważna legitymacja szkolna,
 10. rodzice dzieci z rodzin wielodzietnych - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, dowód osobisty.

Złożenie wniosku lub odbiór e - Karty:

 1. przez osobę, która nie ukończyła 16 roku życia - do wniosku należy dołączyć upoważnienie wystawione przez rodzica lub opiekuna prawnego,
 2. przez inną osobę pełnoletnią niebędącą wnioskodawcą - do wniosku należy dołączyć upoważnienie wystawione przez wnioskodawcę.

NIE MOŻNA UPOWAŻNIĆ DO WYKONANIA OBYDWU CZYNNOŚCI - DO ZŁOŻENIA WNIOSKU I ODBIORU E - KARTY.

Odbiór e - Karty następuje przy jednoczesnym jej doładowaniu biletem okresowym (7 - dniowym, 14 - dniowym, 30 - dniowym) lub punktami w wysokości od 10,00zł do 100,00zł.

Wyrobienie duplikatu e - Karty:

Do wyrobienia duplikatu e - Karty niezbędne będą:

 1. wniosek o zablokowanie e - Karty i przelanie środków,
 2. nieprzyklejone, aktualne zdjęcie opisane z tyłu,
 3. opłata za wyrobienie duplikatu w kwocie 10,00zł,
 4. dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, w przypadku uprawnień do ulgi należy okazać oryginał właściwego dokumentu (np. legitymacja szkolna, Karta Dużej Rodziny).

Jak uzyskać e - Kartę dla członków Dużej Rodziny?

W punktach MPS znajdujących się w Rybniku na Placu Wolności 14 lub na Dworcu Autobusowym przy ul. Budowlanych 6 należy:

 1. złożyć czytelnie wypełniony wniosek o wydanie imiennej elektronicznej karty miejskiej "Duża Rodzina",
 2. dołączyć nieprzyklejone, aktualne zdjęcie opisane z tyłu,
 3. dołączyć akt urodzenia – dotyczy dzieci do 6 lub 7 roku życia, nieuczęszczających do szkoły,
 4. okazać aktualną legitymację szkolną, studencką lub zaświadczenie z właściwej placówki,
 5. okazać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny,
 6. dowód osobisty,
 7. okazać postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej – dotyczy rodzin zastępczych,
 8. okazać postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka – dotyczy dziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka.

Jak uzyskać e - Kartę na okaziciela?

e - Karta na okaziciela dostępna jest w Miejskich Punktach Sprzedaży (MPS) oraz Komercyjnych Punktach Sprzedaży (KPS). Wykaz punktów komercyjnych znajduje się w zakładce E - Karta - Gdzie kupić bilet na e - Kartę?

Wnioski

Wnioski na wyrobienie e - Karty imiennej, e - Karty dla członków Dużej Rodziny, upoważnienia oraz wnioski o zablokowanie e - Karty można pobrać w MPS na Placu Wolności oraz na Dworcu Autobusowym.

Bilet edukacyjny

Wypełniony wniosek o bilet edukacyjny w dwóch egzemplarzach (z pieczątkami oraz podpisami Placówki Oświatowej) należy dostarczyć i opłacić przed planowanym wyjazdem grupy zorganizowanej w kasie przy Placu Wolności lub na Dworcu Komunikacji Miejskiej. 

Wnioski do pobrania w formacie pdf:

PDFWniosek o wydanie elektronicznej karty miejskiej e-Karty.pdf (223,71KB)
PDFWniosek o wydanie elektronicznej karty miejskiej e-Karty Duża Rodzina.pdf (265,39KB)
PDFUpoważnienie (158 KB).pdf (154,43KB)
PDFUpoważnieniedla dzieci i młodzieży do 16 roku życia (pdf, 171 KB).pdf (167,00KB)
PDFWniosek o zablokowanie e-Karty imiennej oraz przelanie środków na duplikat.pdf (234,50KB)
PDFWniosek o bilet edukacyjny.pdf (175,99KB)
PDFDruk odwołania.pdf (121,52KB)
PDFDruk reklamacji.pdf (182,25KB)
PDFWarunki techniczne korzystania z e-karty.pdf (52,58KB)  

PDFWniosek o rozłożenie na raty.pdf (229,78KB)

Przewiń do góry