Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska Rybnik ul. Lipowa 25D, 44-207 Rybnik
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w możliwy jest pod adresem e-mail: iod@km.rybnik.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, w celu zawarcia i realizacji umowy przewozu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), oraz w celu dowodowym, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie przepisów prawa przewozowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) i kodeksu postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).
 4. Uzyskane od Pani/Pana dane osobowe niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 3, ujęte na bilecie, należą do kategorii tzw. danych zwykłych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • Komunikacja Miejska Rybnik, ul. Lipowa 25D, 44-207 Rybnik
  • przewoźnik działający na zlecenie Organizatora publicznego transportu zbiorowego;
  • podmioty, którym zlecone zostanie serwisowanie systemów informatycznych;
  • operator pocztowy, któremu zlecone zostanie doręczenie kierowanej do Pana/Pani korespondencji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności przez okres wskazany w ustawie Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), przepisów prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej, archiwizacji oraz przepisów prawa odnoszących się do przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku, gdy termin przedawnienia został przerwany, o czas przerwy oraz gdy sprawa jest w toku postępowania sądowego lub egzekucyjnego, na czas trwania tych postępowań.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego danych osobowych,
  • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich i dziecka danych osobowych.
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane za pomocą systemów informatycznych w tym częściowo w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów spółki.pdf (104,66KB)

PDFKlauzula informacyjna dot. korespondencji e-mail.pdf (75,59KB)

PDFKlauzula informacyjna dotyczącąca monitoringu wizyjnego.pdf (107,16KB)

PDFKlauzula informacyjna przeznaczona dla osoby składającej reklamację.pdf (107,47KB)

Przewiń do góry